Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 学生工作 评奖评优 新闻阅读
2008-2009学年校级“文明宿舍”名单
2014年02月25日    作者: 评奖评优    

大气科学学院(112)

中苑—B—421  中苑—B—423  中苑—B—425  中苑—B—427  中苑—B—429

中苑—B—431  中苑—B—501  中苑—B—502  中苑—B—505  中苑—B—506

中苑—B—507  中苑—B—511  中苑—B—512  中苑—B—513  中苑—B—514

中苑—B—515  中苑—B—516  中苑—B—522  中苑—B—525  中苑—B—526

中苑—B—527  中苑—B—529  中苑—B—533  中苑—B—601  中苑—D—206

中苑—D—214  中苑—D—216  中苑—D—219  中苑—D—301  中苑—D—302

中苑—D—303  中苑—D—304  中苑—D—305  中苑—D—306  中苑—D—315

中苑—D—317  中苑—D—318  中苑—D—319  中苑—D—329  中苑—D—331

中苑-B-209  中苑-B-317  中苑-B-401  中苑-B-402  中苑-B-404

中苑-B-408  中苑-B-409  中苑-B-410  中苑-B-411  中苑-B-414

中苑-B-415  中苑-D-416  中苑-B-417  中苑-B-418  中苑-B-419

中苑-D-423  中苑-B-424  中苑-B-428  中苑-B-604  中苑-B-607

中苑-B-608  中苑-B-610  中苑-B-611  中苑-B-613  中苑-B-615

中苑-B-616  中苑-B-617  中苑-B-618  中苑-B-622  中苑-B-623

中苑-B-625  中苑-B-627  中苑-B-628  中苑-B-629  中苑-D-220

中苑-D-605  中苑-D-609  中苑-D-624  沁园-C-619  沁园-E-217

沁园-E-221  硕园-C-509  硕园-C-511  硕园-C-512  中苑-28-617

硕园-C-515  硕园-C-519  硕园-C-523  硕园-C-524  中苑-26-310

硕园-C-525  硕园-C-526  硕园-C-528  硕园-C-603  中苑-26-308

硕园-C-604  硕园-C-607  硕园-C-610  硕园-C-611  中苑-26-209

硕园-C-613  硕园-C-614  硕园-C-617  硕园-C-622  中苑-26-218

硕园-C-623  硕园-C-626  硕园-C-627  硕园-C-632  中苑-28-410

中苑-B-131  中苑-B-129

 

应用气象学院(40)

晖园-C-112  晖园-B-213   晖园-A-126  晖园-A-519 晖园-A-515

晖园-A-516  晖园-B-231   晖园-B-215  晖园-A-518  晖园-B-239

晖园-A-514  晖园-B-232   晖园-B-235  晖园-B-227  晖园-B-233

晖园-B-230  晖园-B-214   晖园-B-228  晖园-A-521  晖园-B-237

晖园-A-522  晖园-A-513   晖园-B-226  晖园-C-109  中苑-25-111

中苑-25-114 中苑-25-123  晖园-A-517  中苑-25-119 中苑-25-116

中苑-26-305 晖园-C-233   晖园-C-230  中苑-26-304 中苑-22-204

中苑-25-210 晖园-B-114   晖园-B-116  晖园- C-117 晖园-C-110

 

遥感学院(44)

中苑-A-101  中苑-A-102  中苑-A-103  中苑-A-104  中苑-A-106

中苑-A-107  中苑-A-108  中苑-A-111  中苑-A-112  中苑-A-113

中苑-A-114  中苑-A-116  中苑-A-117  中苑-A-119  中苑-A-120

中苑-A-228  中苑-B-207  中苑-B-208  中苑-B-218  中苑-B-221

中苑-B-219  中苑-B-222  中苑-B-223  中苑-B-225  中苑-B-321

中苑-B-322  中苑-B-323  中苑-B-331  中苑-B-333  中苑-G-408

中苑-G-603  中苑-G-605  中苑-G-614  中苑-G-622  中苑-G-629

沁园-E-609  沁园-E-610  沁园-E-612  沁园-E-613  沁园-C-307

沁园-C-314  沁园-C-316  沁园-C-408  沁园-C-507

 

大气物理学院(35)

晖园-C-123  晖园-C-124  晖园-C-126  晖园-C-131  晖园-C-336

中苑-G-503  中苑-G-508  中苑-G-509  中苑-G-511  中苑-G-512

中苑-G-515  晖园-B-216  晖园-B-219  晖园-B-220  晖园-B-224 

晖园-B-225  晖园-B-226  中苑-A-329  中苑-B-324  中苑-B-325 

中苑-B-326  中苑-B-329  中苑-G-524  中苑-G-525  中苑-G-527 

中苑-G-529  沁园-F-109  沁园-F-110  沁园-F-416  中苑-A-129 

中苑-A-131  沁园-E-615  沁园-E-620  晖园-B-128  晖园-B-130

 

信息与控制学院(78

晖园-A-523  晖园-A-525  晖园-A-601  晖园-A-605  晖园-A-609

晖园-A-615  晖园-A-613  晖园-A-629  晖园-A-631  晖园-A-630

晖园-A-612  晖园-C-531  晖园-C-441  晖园-C-438  晖园-C-618

晖园-C-602  晖园-C-609  晖园-C-510  晖园-C-613  晖园-C-615

晖园-C-612  晖园-C-630  晖园-C-627  晖园-C-635  晖园-C-638

晖园-C-641  晖园-C-543  晖园-C-537  晖园-C-539  晖园-C-512

晖园-C-522  晖园-C-526  晖园-C-513  晖园-C-425  晖园-C-430

晖园-C-433  晖园-C-429  晖园-C-432  沁园-H-217  沁园-23-216

沁园-25-520 沁园-H-306  中苑-C-329  中苑-C-122  中苑-C-124

中苑-G-626  中苑-G-633  中苑-G-311  中苑-23-406 中苑-23-404

中苑-23-204 中苑-23-408 中苑-23-407 中苑-23-210 中苑-23-215

中苑-23-401 中苑-23-410 中苑-23-412 中苑-23-413 中苑-23-309

中苑-23-307 中苑-23-312 中苑-25-421 中苑-25-507 中苑-25-513

中苑-25-514 中苑-25-516 中苑-25-512 中苑-25-511 中苑-25-523

中苑-25-520 中苑-26-211 中苑-26-207 中苑-26-508 中苑-26-616

中苑-26-101 中苑-26-618 中苑-26-623

 

电子与信息工程学院(61

晖园-A-320  晖园-D-301   晖园-D-404  晖园-A-321  晖园-A-322

晖园-D-403  晖园-D-402   晖园-D-310  晖园-A-223  晖园-D-339

晖园-A-105  中苑-C-201   晖园-A-221  晖园-A-217  中苑-C-216

晖园-A-305  沁园-E-416   晖园-D-108  晖园-A-102  晖园-D-109

晖园-A-101  晖园-D-110   晖园-D-116  晖园-D-119  晖园-D-115

晖园-D-114  晖园-D-121   晖园-A-319  晖园-D-614  晖园-A-225

晖园-A-113  晖园-D-627   晖园-D-635  晖园-D-612  晖园-D-530

晖园-D-643  晖园-A-207   晖园-A-227  晖园-A-211  晖园-D-241

晖园-D-239  晖园-D-217   晖园-A-333  晖园-A-328  晖园-D-319

晖园-D-317  晖园-A-330   晖园-D-313  晖园-A-203  晖园-A-107

晖园-A-201  晖园-D-227   晖园-D-212  中苑-28-113 晖园-A-112

晖园-A-115  晖园-A-109   晖园-A-110  晖园-D-536  晖园-D-308

晖园-A-327

 

环境科学与工程学院(55

中苑- A-306   中苑- A-309   中苑- A-313   中苑- A-407   中苑- A-408

中苑- A-409   中苑- A-413   中苑- A-415   中苑- A-418   中苑- A-420

中苑- A-421   中苑- A-422   中苑- A-425   中苑- A-427   中苑- A-429

中苑- A-433   中苑- A-501   中苑- A-502   中苑- A-503   中苑- A-505

中苑- C-310   中苑- C-315   中苑- C-318   中苑- C-320   中苑- C-325

中苑- C-424   中苑- C-426   中苑- C-428   中苑- C-515   中苑- C-516

中苑- C-517   中苑- C-521   中苑- C-524   中苑- C-525   中苑- C-531

沁园-25-201   沁园-25-205   沁园-25-206   沁园-25-208   沁园-25-210

沁园-25-211   沁园-25-214   沁园-25-215   沁园-25-216   沁园-25-220

沁园-25-409   沁园-25-411   沁园-25-414   沁园-26-316   沁园-26-317

沁园-26-318   沁园-26-319   沁园-26-320   沁园-26-321   沁园-26-323

 

计算机与软件学院(56

晖园-B-315  晖园-A-506  中苑-30-126 硕园-C-103  中苑-C-507

晖园-B-316  晖园-A-507  中苑-30-205 硕园-C-109  中苑-C-511

晖园-B-317  晖园-A-508  中苑-30-216 硕园-C-113  中苑-C-615

晖园-B-319  晖园-A-509  中苑-30-219 晖园-B-320  晖园-A-510

中苑-30-314 晖园-B-321  晖园-A-511  中苑-30-327 晖园-B-322

晖园-A-512  中苑-30-412 晖园-B-323  中苑-30-422 晖园-B-325

中苑-30-425 晖园-B-609  中苑-30-432 晖园-B-613  中苑-30-433

晖园-B-620  中苑-30-434 晖园-B-623  中苑-30-436 晖园-B-624

中苑-30-514 晖园-B-625  中苑-30-540 晖园-B-627  中苑-30-632

晖园-B-629  中苑-30-633 晖园-B-633  中苑-30-634 晖园-B-635

中苑-30-635 晖园-B-637  中苑-30-636 中苑-30-637 中苑-30-639

中苑-30-640

 

数理学院(86)

晖园-A-302  晖园-A-303  晖园-A-305  晖园-A-308  晖园-A-401

晖园-A-402  晖园-A-403  晖园-A-404  晖园-A-406  晖园-A-408

晖园-A-409  晖园-A-418  晖园-A-419  晖园-A-420  晖园-A-422

晖园-A-423  晖园-A-425  晖园-A-426  晖园-A-428  晖园-A-429

晖园-A-431  晖园-A-501  晖园-A-503  晖园-A-504  中苑-24-108

中苑-24-109  中苑-24-110  中苑-24-111  中苑-24-112  中苑-24-114

中苑-24-123  中苑-24-202  中苑-24-205  中苑-24-207  中苑-24-208

中苑-26-103  中苑-26-406  中苑-26-407  中苑-27-106  中苑-27-203

中苑-27-205  中苑-27-206  中苑-27-208  中苑-27-209  中苑-27-210

中苑-27-211  中苑-27-212  中苑-27-213  中苑-29-106  中苑-29-107

中苑-29-108  中苑-29-109  中苑-29-111  中苑-29-115  中苑-29-203

中苑-29-207  中苑-29-208  中苑-29-209  中苑-29-211  中苑-29-212

中苑-29-213  中苑-29-215  中苑-29-216  中苑-29-504  中苑-29-505

中苑-29-513  中苑-29-602  中苑-29-605  中苑-29-607  中苑-C-113

中苑-C-114  中苑-C-116  中苑-C-118  中苑-C-119  中苑-C-120

中苑-C-123  中苑-C-127  中苑-C-207  中苑-C-209  中苑-C-210

中苑-C-213  中苑-C-217  中苑-C-219  中苑-C-220  中苑-C-221

中苑-C-224

 

公共管理学院(34

中苑—A—509  中苑—A—511  中苑—A—515  中苑—A—527  中苑—A—528

中苑—A—533  中苑—A—602  中苑—A—609  中苑—A—610  中苑—A—611

中苑—A—618  中苑—A—622  中苑—A—623  中苑—A—624  中苑—A—625

中苑—A—626  中苑—A—627  中苑—A—628  中苑—F—101  中苑—F—102

中苑—F—114  中苑—F—116   中苑—F—121  中苑—F—201  中苑—F—202

中苑—F—203  中苑—F—207  中苑—F—213   中苑—F—214  中苑—G—106

中苑—G—107  中苑—G—108  中苑—G—111  中苑—G—112

 

经济管理学院(61

中苑—E—403  中苑—E—433  中苑—E—618  中苑—A—227  中苑—B—113 

中苑—E—102  中苑—E—214  中苑—E—217  中苑—E—108  中苑—E—113

中苑—E—116  中苑—E—117  中苑—E—123  中苑—E—215  中苑—E—218

中苑—E—233  中苑—E—318  中苑—E—326  中苑—E—328  中苑—E—333

中苑—E—407  中苑—E—411  中苑—E—419  中苑—E—422  中苑—E—425

中苑—E—431  中苑—E—502  中苑—E—527  中苑—E—528  中苑—E—531

中苑—E—604  中苑—E—621  中苑—E—626  中苑—E—306  中苑—F—618

中苑—E—309  中苑—E—518  中苑—E—522  中苑—F—333  中苑—F—521

中苑—F—411  中苑—F—514  中苑—F—306  中苑—F—317  中苑—F—321

中苑—F—320  中苑—F—516  中苑—F—517  中苑—F—519  中苑—F—525

中苑—F—401  中苑—F—414  中苑—F—427  中苑—F—603  中苑—F—516

中苑—F—620  中苑—F—307  中苑—F—519  沁园—28-408  沁园—28-414 

硕园—C—508 

 

语言文化学院(51)

晖园—B—513  晖园—B—518  晖园—B—409  晖园—B—432  晖园—B—435

晖园—B—520  晖园—B—521  晖园—B—527  晖园—B—528  晖园—B—530

晖园—B—537  晖园—B—539  晖园—B—202  晖园—B—206  晖园—B—415

晖园—B—419  晖园—B—421  晖园—B—423  晖园—B—420  晖园—B—425

晖园—B—330  晖园—B—331  晖园—B—531  晖园—B—210  晖园—B—306

晖园—B—308  晖园—B—309  晖园—B—311  晖园—B—333  晖园—B—335

晖园—C—419  晖园—C—422  晖园—C—424  晖园—C—425  晖园—C—426

中苑—H—218  中苑—H—217  中苑—H—210  中苑—H—206  中苑—H—202

中苑—H—213  中苑—H—209  中苑—H—301  中苑—D—120  中苑—D—114

中苑—D—126  中苑—D—226  中苑—D—229  中苑—D—113  中苑—D—122

中苑—D—104

 

职业技术学院(6

中苑-27-403  中苑-27-321  中苑-30-113  中苑-30-112  中苑-30-117

中苑-30-125