Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 学生工作 评奖评优 新闻阅读
南京信息工程大学2013年“星级文明宿舍”评比结果公示(大物院)
2014年02月25日    作者: 评奖评优    

五星级宿舍

大气物理学院(26间)

硕园05栋-330  硕园05栋-332  晖园12栋-218  晖园12栋-220  晖园12栋-226 

晖园12栋-233  晖园12栋-301  沁园22栋-119  沁园22栋-123  沁园26栋-206 

沁园26栋-212  沁园26栋-217  沁园26栋-219  沁园26栋-221  沁园26栋-223 

沁园27栋-511  沁园27栋-512  沁园27栋-513  沁园27栋-514  沁园36栋-227 

沁园36栋-228  沁园37栋-201  沁园37栋-202  沁园37栋-319  沁园37栋-617 

沁园38栋-105

 

四星级宿舍

大气物理学院(49间)

硕园05栋-333  硕园05栋-228  硕园05栋-331  硕园05栋-335  硕园05栋-340 

晖园12栋-224  晖园12栋-216  晖园12栋-217  晖园12栋-221  晖园12栋-223 

晖园12栋-225  晖园12栋-302  沁园26栋-215  沁园26栋-225  沁园26栋-213 

沁园27栋-516  沁园27栋-510  沁园27栋-515  沁园37栋-203  沁园37栋-321 

沁园38栋-107  沁园22栋-106  沁园22栋-109  沁园22栋-110  沁园22栋-113 

沁园31栋-109  沁园31栋-110  沁园31栋-117  沁园31栋-118  沁园31栋-120 

沁园36栋-226  沁园36栋-229  沁园36栋-231  沁园36栋-233  沁园36栋-415 

沁园36栋-417  沁园37栋-109  沁园37栋-110  沁园37栋-112  沁园37栋-113 

沁园38栋-103  沁园38栋-106  沁园37栋-123  沁园37栋-204  沁园37栋-302 

沁园37栋-315  沁园38栋-102  沁园38栋-108  沁园37栋-121 

 

三星级宿舍

大气物理学院(80间)

硕园05栋-328  硕园05栋-329  硕园05栋-334  硕园05栋-337  硕园05栋-341 

硕园05栋-343  晖园12栋-213  晖园12栋-214  沁园26栋-208  沁园26栋-209 

沁园26栋-210  沁园37栋-115  沁园27栋-517  沁园31栋-105  晖园13栋-120

晖园13栋-122  晖园13栋-123  晖园13栋-124  晖园13栋-125  晖园13栋-127

晖园13栋-237  晖园13栋-238  晖园13栋-239  晖园13栋-241  晖园13栋-243

晖园13栋-245  晖园13栋-336  晖园13栋-337  晖园13栋-338  晖园13栋-341

晖园13栋-343  沁园31栋-110  沁园31栋-111  沁园31栋-115  沁园31栋-116

沁园31栋-119  沁园31栋-105  沁园31栋-108  沁园31栋-123  沁园37栋-329 

沁园37栋-425  沁园36栋-414  沁园36栋-114  沁园36栋-115  沁园36栋-216

沁园36栋-222  沁园36栋-224  沁园36栋-416  沁园36栋-418  沁园37栋-110 

沁园37栋-112  沁园37栋-427  沁园37栋-317  沁园37栋-125  沁园37栋-205 

沁园37栋-301  沁园37栋-304  沁园37栋-317  沁园37栋-318  沁园37栋-320 

沁园37栋-322  沁园37栋-324  沁园37栋-325  沁园37栋-326  沁园37栋-327 

沁园37栋-425  沁园37栋-426  沁园37栋-431  沁园37栋-433  沁园37栋-613 

沁园37栋-615  沁园37栋-618  沁园37栋-620  沁园37栋-616  沁园37栋-622 

沁园37栋-429  沁园37栋-303  硕园05栋-339  晖园12栋-231  沁园38栋-101