Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
金莲姬副教授  
姓       名:  金莲姬
出生年月:  1968
性       别:  
职       称:  副教授
最高学历:  博士
所属系部:  大气物理系
邮       箱:  jlj
主讲课程:  大气物理学,云动力学及其数值模拟,云降水物理进展
信息由教师本人提供,更新时间:  2018/6/12 15:21:01